Bogdanka powiększyła zyski w I kw. 2016

Bogdanka podała wyniki za I kw. 2016 roku. Są one zbieżne z opublikowanymi przez spółkę 5 maja 2016 roku wstępnymi wynikami finansowymi. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

Bogdanka podała wyniki za I kw. 2016 roku. Są one zbieżne z opublikowanymi przez spółkę 5 maja 2016 roku wstępnymi wynikami finansowymi. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I kw. 2016 r. I kw. 2015 roku
Przychody 420 569 428 279
Wynik brutto na sprzedaży 107 732 78 568
Wynik operacyjny 78 885 48 152
Wynik EBITDA 173 345 144 395
Wynik brutto 72 829 42 610
Wynik netto podmiotu dominującego 54 088 32 522
Źródło: Sprawozdanie finansowe GK Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za I kw. 2016 roku

Przychody Bogdanki w I kw. 2016 roku uległy nieznacznemu obniżeniu o 1,8% rok do roku i wyniosły na koniec marca 420,6 mln zł. Na pozostałych pozycjach wynikowych spółka odnotowała znaczne dynamiki wzrostowe w porównaniu do I kw. 2015 roku. Konsekwentnie realizowana polityka optymalizacji kosztów pozwoliła zredukować koszt własny produkcji sprzedanej o ponad 39,3 mln zł rdr. Wynik operacyjny wzrósł o 63,8% rdr i wyniósł 78,9 mln zł, wynik EBITDA o 20% rdr do 173,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 66,3% rdr do 54,1 mln zł.

W minionym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Bogdanka zwiększyła wydobycie węgla energetycznego do 2,3 mln ton węgla wobec 2 mln ton. W prezentacji wynikowej zaznaczono, że wydobycie w I kw. 2016 roku realizowane było przez 73 dni wobec 65 dni rok wcześniej. Sprzedaż wyniosła 2,2 mln ton wobec 1,9 mln ton. W I kw. 2016 roku odnotowano nieznaczny wzrost popytu na krajowym rynku na węgiel energetyczny, o 5,9% rdr, z 12,7 mln ton do 13,5 mln ton. Zapasy węgla w kopalniach i elektrowniach spadły z 14,7 mln ton do 12 mln ton. Z kolei produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych na węglu kamiennym wzrosła z 20,8 mln ton do 21,6 mln ton. Jednak średnia cena węgla sprzedawanego do energetyki zawodowej spadła o 11,5% rdr, z 217,2 zł do 192,2 zł.

Założenia sprzedażowe na 2016 rok przewidują produkcję na poziomie około 8,5 – 9 mln ton węgla, przy utrzymywanych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 10 – 10,5 mln ton. Planowane nakłady inwestycyjne na 2016 rok wynoszą 438 mln zł, z czego w I kw. 2016 roku zrealizowano 60,8 mln zł. Podczas konferencji wynikowej prezes spółki, Krzysztof Szlaga, poinformował, że nakłady mogą okazać się mniejsze od planowanych.

Kursk akcji Bogdanki znajduje się w trendzie wzrostowym Podczas ostatnich sesji kurs akcji odbił się od linii trendu spadkowego, co jest negatywnym sygnałem klasycznej analizy technicznej. Najbliższe wsparcia można wyznaczyć na poziomie 40 i 36 zł. Jednak najsilniejszą strefą wsparcia są historyczne minima 30-31 zł, od której kurs akcji odbijał się już czterokrotnie w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.

 

LW Bogdanka - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

LW Bogdanka – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl
Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl