Mocny spadek zysków PZU w I kw. 2016 roku

PZU dla swoich akcjonariuszy zarobiło na czysto w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku 486,6 mln zł wobec 941,3 mln zł rok wcześniej. Rynek jednak spodziewał się takiego spadku zyskowności i dziś nie reaguje wyprzedażą.

PZU dla swoich akcjonariuszy zarobiło na czysto w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku 486,6 mln zł wobec 941,3 mln zł rok wcześniej. Rynek jednak spodziewał się takiego spadku zyskowności i dziś nie reaguje wyprzedażą.

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy PZU za I kw. 2016 roku:

 

Wybrane dane finansowe

Grupy PZU (tys. zł)

1Q 2016 r.

1Q 2015 r.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

4 800 604

4 680 827

Wynik netto na działalności inwestycyjnej

1 031 328

1 024 342

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto

3 066 628

3 045 858

Zysk z działalności operacyjnej

688 221

1 154 022

Zysk netto (przypisany właścicielom jednostki dominującej)

486 598

941 332

Źródło: PZU S.A.

 

W I kw. 2016 roku PZU wykazało wzrost składki ubezpieczeniowej przypisanej brutto o 2,6% do 4,8 mld zł. Jest to pozytywna tendencja pokazująca wolny, ale stabilny wzrost podstawowego biznesu. Na wzrost tej pozycji wpłynęły rosnące składki w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Spadły natomiast składki z indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance i w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego. Na tle otoczenia makroekonomicznego i bardzo niskich stóp procentowych, w wynikach PZU warto zwrócić uwagę na wynik netto na działalności inwestycyjnej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł on 1,03 mld zł i był wyższy w ujęciu rok do roku o 0,7%. Spółka podała, że jest to efekt wzrostu wyniku zanotowanego na odsetkowych aktywach finansowych oraz instrumentach pochodnych między innymi na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Po wyłączeniu tej konsolidacji, wynik na działalności inwestycyjnej byłby niższy wskutek między innymi spadku wartości spółek z portfela akcji utrzymywanych długoterminowo. PZU odnotowało w badanym okresie wzrost odszkodowań i świadczeń netto, które wyniosły 3,07 mld zł wobec 3,04 mld zł rok wcześniej. Na uwagę zwraca też dynamiczny, bo 52% wzrost kosztów administracyjnych, ale on wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

 

Przechodząc do zyskowności PZU w I kw. 2016 roku widoczny jest spadek zysku z działalności operacyjnej aż o 40%. Wyniósł on 688,2 mln zł wobec 1 154 mln zł w I kw. 2015 roku. Na spadek ten złożyło się kilka przyczyn. Należy w tym miejscu wymienić pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (-190,9 mln zł) między innymi poprzez wyższą szkodowość w ubezpieczeniach rolnych, niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej (z wyłączeniem działalności bankowej) i niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (-33,4 mln zł). Na poziomie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wykazało spadek o 48% do kwoty 486,6 mln zł wobec 941,3 mln zł w I kw. 2015 roku.
Wykres akcji PZU wskazuje dominujący trend spadkowy. W ostatni rok akcje straciły już ponad 25%. Obecnie wsparciem są ostatnie minima w przedziale 30-31 zł. By zanegować spadkową tendencję, kurs musiałby przełamać linie trendu spadkowego, która obecnie przebiega na poziomie 35 zł.

 

PZU - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

PZU – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl