PZU i PFR kupią 32,8% udziałów w Pekao za 10,6 mld zł

PZU w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju zakupi od UniCredit pakiet akcji Pekao dający około 32,8% udziałów w ogólnej liczbie głosów za 10 589 091 156 zł. Cenę za jedną akcję banku ustalono na 123 zł.

PZU w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju zakupi od UniCredit pakiet akcji Pekao dający około 32,8% udziałów w ogólnej liczbie głosów za 10 589 091 156 zł. Cenę za jedną akcję banku ustalono na 123 zł.

 

PZU nabędzie pakiet akcji reprezentujących około 20% ogólnej liczby głosów na WZ Pekao za kwotę blisko 6,5 mld zł. Prezes PZU, Michał Krupiński, poinformował PAP, że transakcja będzie finansowana z kapitału nadwyżkowego i planowanej emisji obligacji podporządkowanych. Prezes dodał również, że PZU nie zamierza łączyć Pekao z Aliorem, a także, że zamierza podtrzymać strategię banku i politykę dywidendową, zakładającą wypłatę w wysokości prawie 100% osiągniętego zysku.

 

„Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników” – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.

 

Strony transakcji uzgodniły, że ich intencją jest również aby Pioneer Pekao Investment Management S.A., a przez to pośrednio Pioneer Pekao TFI S.A., Pekao Pioneer PTE S.A. i Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. w pełni należały do Grupy Kapitałowej Banku Pekao (obecnie należą do jednego z podmiotów UniCredit, a nie do Pekao). Uzgodniono iż maksymalna cena nabycia udziałów wymienionych firm nie przekroczyła łącznie kwoty 634 mln zł.

 

„PZU postrzega polski sektor bankowy, jako wyjątkowo atrakcyjny pod względem potencjału wzrostu, którego siłą napędową jest nadal niski poziom zadłużenia w postaci kredytów i stabilny wzrost gospodarczy oraz stabilna rentowność przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Przewiduje się, że Pekao i PZU odniosą korzyść ze współpracy w dziedzinie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania aktywami, czego wynikiem będzie wzrost przychodów w tym obszarze dla PZU i Pekao” – napisano w komunikacie prasowym PZU.

 

PZU oczekuje, że przejęcie udziałów w Pekao spowoduje natychmiastowy, znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018, a także przyczyni się do osiągnięcia planowanego wskaźnika ROE na poziomie 18%. Z kolei PFR, który nabędzie pozostałe 12,8% udziałów za około 4,1 mld zł oczekuje stopy zwrotu z inwestycji na poziomie powyżej 10% rocznie i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat.

 

Ustalona cena za akcję 123 zł odpowiada wskaźnikowi ceny do wartości księgowej na poziomie około 1,3x na podstawie wartości księgowej Pekao w dacie planowanego zamknięcia transakcji. Z kolei wskaźnik ceny do zysku na podstawie prognozowanych zysków na 2018 rok to 13,1x. Cena nabycia jest o 2,4% niższa od ceny sprzedaży10% akcji Pekao w lipcu bieżącego roku, a także o 3,3% niższa od średniej ceny akcji Pekao na GPW w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

 

Realizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia się warunków zawieszających, takich jak uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz uzyskanie przez UniCredit oraz PZU i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Zgodnie z umową warunki muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalonyna dzień 8 grudnia 2018 roku.

 

Po informacji o ustaleniu warunków przejęcia Pekao, kurs akcji PZU zwyżkuje na początku sesji nawet o 6,7% (08.12.2016). Natomiast od dołka z października kurs akcji urósł już prawie o 40%. Technicznie kurs akcji przebił linię trendu spadkowego, a także kluczowy opór w okolicach 28 zł. Kolejny ważny opór można wyznaczyć w okolicach 33,50 zł, czyli na poziomie, do którego dotarły dzisiejsze, poranne zwyżki.

 

PZU - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

PZU – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Zgoła odmiennie zachowują się walory Pekao. Po zwyżce na początku sesji, do godziny 10:30 kurs osunął się i jest około 1,5% na minusie. Tym samym cena znajduje się poniżej ważnego, długoterminowego wsparcia na poziomie 120 zł.

 

Pekao - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

Pekao – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl