Serinus Energy notuje w 1 kw. 2016 r. 35,5 mln USD straty netto

Serinus Energy międzynarodową spółka poszukiwawczo-wydobywcza prowadząca działalność w Tunezji i Rumunii opublikowała dziś wyniki za pierwsze trzy miesiące 2016 r. Spółka zanotowała w tym okresie 35,5 mln USD straty netto.

Serinus Energy międzynarodową spółka poszukiwawczo-wydobywcza prowadząca działalność w Tunezji i Rumunii opublikowała dziś wyniki za pierwsze trzy miesiące 2016 r. Spółka zanotowała w tym okresie 35,5 mln USD straty netto.

Serenius Energy osiągnął w I kw. 2016 r. 3,78 mln USD przychodów wobec 8,13 mln USD przychodów wypracowanych w analogicznym okresie 2015 r. Równolegle obniżeniu uległy koszty operacyjne zmniejszając się z poziomu 7,52 mln USD w I kw. 2015 r. do 4,77 mln USD w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Wyraźny spadek kosztów odnotować należy także na pozycji kosztów finansowych, które obniżyły się z 2,49 mln USD do 1,77 mln USD. W konsekwencji strata z działalności kontynuowanej sięgnęła w I kw. 2016 r. poziomu 4,14 mln USD i okazała się mniejsza od wyniku wygenerowanego w I kw. poprzedniego roku, kiedy to miała wartość 4,61 mln USD. Jednakże po uwzględnieniu straty z działalności zaniechanej w wysokości aż 30,66 mln USD, Serenius wykazał finalnie 35,52 mln USD straty netto w okresie pierwszych trzech miesięcy 2016 r. podczas gdy rok wcześniej wyniki zamknęły się stratą 4,27 mln USD. Spółka poinformowała również w raporcie za I kw., że „wielkość wydobycia w tym okresie wyniosła 2 213 boe/d, z czego 1 059 boe/d stanowi wydobycie na Ukrainie do dnia zakończenia transakcji sprzedaży. Średnia produkcja w Tunezji wyniosła 1 154 boe/d w porównaniu do 1 579 boe/d w 2015 r., co stanowiło spadek o 27%. Obniżenie produkcji w Tunezji w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. spowodowane było ograniczonym wydobyciem z odwiertu WIN-12bis przez zarastanie rur, a dwa kolejne odwierty na Sabrii wymagają rekonstrukcji (co wynika z zamknięcia pola latem 2015) oraz przestoje w pracy związane z wymianą pomp wgłębnych oraz zamykaniem odwiertów w celu odbudowy ciśnienia”.

Sprzedaż aktywów na Ukrainie

Oceniając wynik Spółki za okres I kw. 2016 r. niewątpliwie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w dniu 8 lutego 2016 r. Serinus ogłosił zamknięcie transakcji sprzedaży 70% akcji posiadanych na Ukrainie. Jak w raporcie wyjaśnia Spółka „w wyniku realizacji transakcji Spółka otrzymała łącznie środki pieniężne w kwocie wynoszącej 33,2 mln USD, w czym zawarta jest korekta kapitału obrotowego i rozliczeń wewnątrzgrupowych. Wpływy netto ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia. Spłacono 11,2 mln USD długoterminowego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 0,4 mln USD udzielonego przez EBOR dla Rumunii oraz 7,4 mln USD długoterminowego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 0,2 mln USD udzielonego przez EBOR dla Tunezji. Strata netto wykazana w rachunku zysku i start z działalności zaniechanej w wysokości 30,66 mln USD obejmuje wyniki działalności na Ukrainie do dnia sfinalizowania transakcji sprzedaży oraz stratę ze zbycia wynikającą ze sprzedaży segmentu „Ukraina”. Warto w tym miejscu również przypomnieć, że Serinus nabył udziały na Ukrainie w 2010 r. za 45 mln USD. Spółka otrzymała łącznie dywidendy w wysokości 41,5 mln USD, a całkowita wartość środków otrzymanych ze zbycia udziałów w lutym 2016 r. wyniosła 33,2 mln USD, co dało stopę zwrotu 12,5% w trakcie trwania projektu”.

Konwenanty utrzymane

Należy też zaznaczyć, że mimo słabego wyniku za I kw. br. na dzień 31 marca 2016 r. Spółka spełniła wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych z EBOR. Spółka podkreśliła jednak w raporcie, że „ze względu na utrzymujące się niskie ceny surowców, istnieje ryzyko naruszenia przez Spółkę od drugiego kwartału 2016 r. określonych kowenantów finansowych związanych z zadłużeniem w EBOR. Pomimo, że EBOR odstąpił wcześniej od wymogu spełnienia kowenantów, nie ma pewności, że stanie się tak w przyszłości. Jeśli kowenanty nie zostaną spełnione, bank może zażądać spłaty zadłużenia. Ta istotna niepewność może powodować poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności”. Warto natomiast zauważyć przy tym, że w ostatnim czasie tendencje na rynku surowcowym są dla Spółki korzystniejsze.

Perspektywy na 2016 r.

Odnosząc się do perspektyw na 2016 r. Spółka poinformowała w raporcie, iż „w związku z aktualnie utrzymującymi się na rynku niskimi cenami surowców, Spółka będzie koncentrować się na obniżaniu wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji. Spółka przewiduje, że z ekonomicznego punktu widzenia nowe wiercenia można będzie zacząć brać pod uwagę przy cenach ropy ustabilizowanych na poziomie czterdziestu kilku USD za baryłkę, chociaż istniejąca produkcja w Tunezji, przy tak niskich cenach jak 30 USD/bbl, utrzymuje dodatnie saldo przepływów pieniężnych. Budżet na 2016 rok będzie weryfikowany na bieżąco w sytuacji, gdy kierownictwo zyska pewność, że taka cena utrzyma się, a finansowanie na rozpoczęcie wierceń będzie dostępne. W Rumunii Serinus skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej. Kierownictwo obecnie dopracowuje program wierceń eksploatacyjnych i zakończyło wstępne projektowanie niezbędnej infrastruktury naziemnej. Ze względu na potrzebę ratyfikacji przedłużenia Etapu 3 koncesji Satu Mare przez szereg ministerstw oraz uzyskania standardowych pozwoleń i zgód, wiercenia i prace konstrukcyjne mogłyby się rozpocząć w drugiej połowie roku 2016. Spółka rozważa pozyskanie partnera joint venture, który współfinansowałby projekt Moftinu”.

Analiza techniczna

Inwestorzy z umiarkowanym spokojem przyjęli raport. Kurs akcji spada dziś o około 1%. Notowania akcji Serenius od przełomu roku 2015/2016 poruszają się w trendzie bocznym w przedziale między 1,41-1,72 zł. Z kolei w okolicy 1,82 zł przebiega długoterminowa linia trendu spadkowego. Negatywnym z punktu widzenia analizy technicznej sygnałem będzie przełamanie w cenach zamknięcia poziomu 1,41 zł. Wówczas kolejne wsparcie będzie dopiero na poziomie 1,16 zł stanowiące jednocześnie historyczny dołek. Pozytywne sygnały na wykresie pojawią się odpowiednio po przełamaniu poziomów 1,71 zł oraz 1,82 zł.

 

Serinus Energy – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl
Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl