Wyniki Grupy Azoty wyraźnie gorsze od oczekiwań. Kurs akcji spada

W drugim kwartale bieżącego roku Grupa Azoty wypracowała 177,9 mln zł zysku EBITDA oraz 44,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu PAP na poziomie odpowiednio 292,7 mln zł oraz 118,8 mln zł. W reakcji na opublikowane wyniki finansowe kurs notowań emitenta mocno spada.

W drugim kwartale bieżącego roku Grupa Azoty wypracowała 177,9 mln zł zysku EBITDA oraz 44,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu PAP na poziomie odpowiednio 292,7 mln zł oraz 118,8 mln zł. W reakcji na opublikowane wyniki finansowe kurs notowań emitenta mocno spada.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Azoty
(mln zł)
2Q 2016 2Q 2015 1H 2016 1H 2015
Przychody ze sprzedaży  2 158 2 276 4 634 5 111
Wynik EBITDA  178  292  695  777
Wynik z działalności operacyjnej  49 171 438 535
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  44 127 317 403
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Azoty.

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2016 roku były równe 2,16 mld zł w porównaniu do 2,28 mld zł osiągniętych w analogicznym okresie rok wcześniej oraz oczekiwań analityków na poziomie 2,04 mld zł. Wynik EBITDA spadł rok do roku o około 39 proc., wynosząc 177,9 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej obniżył się o blisko 65 proc. do poziomu 44,4 mln zł. Jak wynika z konsensusu podanego przez PAP, analitycy giełdowi oczekiwali zysku EBITDA równego 292,7 mln zł oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wynoszącego 118,8 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Azoty wypracowała 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 5,1 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 694,5 mln zł, a zysk operacyjny 437,9 mln zł wobec odpowiednio 777,1 mln zł i 534,7 mln zł osiągniętych w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostkim dominującej obniżył się natomiast do 316,7 mln zł z poziomu 402,8 mln zł.

Jak podała spółka, do negatywnych czynników mających wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2016 roku należały: postępujący spadek cen i marż (zwłaszcza w drugim kwartale 2016 roku) w segmencie nawozów częściowo zniwelowany korzystnymi relacjami cenowymi kluczowych surowców, a także znaczący spadek marż przerobowych w segmencie tworzyw wskutek wysokiej podaży produktu PA6 na rynku i ostrej konkurencji cenowej. Zjawiskami pozytywnymi dla wykazanych wyników finansowych były natomiast korzystne tendencje cenowo-podażowe w obszarze melaminy oraz siarki nierozpuszczalnej z wpływem na polepszenie rentowności segmentu chemii, a także aprecjacja kursów euro i dolara w stosunku do złotego.

 

 

 Grupa Azoty – główne determinanty skonsolidowanego wyniku EBITDA w I półroczu 2016 roku

 

Ponadto wśród zdarzeń jednorazowych, jakie miały istotny wpływ na zaraportowane wyniki półroczne, wymieniono między innymi dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności oraz wartość zapasów przez spółkę zależną African Investment Group. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł około 24,4 mln zł. Dodatkowo w związku ze znacznym spadkiem cen praw do emisji CO2 w pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Azoty wykazała ujemny wynik z tytułu wyceny kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 w kwocie 13,7 mln zł.

W środę, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu półrocznego, notowania Grupy Azoty spadają o blisko 5 proc. w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego. Obecnie jedna akcja emitenta wyceniana jest przez rynek na nieco ponad 63 zł.

 

Grupa Azoty – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl