Relacja z Konferencji „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – nowe wyzwania”

W dniu 8 grudnia 2015 roku w siedzibie GPW odbyła się konferencja w całości poświęcona zagadnieniom corporate governance: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - nowe wyzwania”.

W dniu 8 grudnia 2015 roku w siedzibie GPW odbyła się konferencja w całości poświęcona zagadnieniom corporate governance: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – nowe wyzwania”. Konferencja miała na celu omówienie przyjętych w październiku 2015 roku Dobrych Praktyk 2016 oraz obowiązków informacyjnych spółek giełdowych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Otwarcia konferencji dokonał Paweł Tamborki – Prezes Zarządu Giełdy, natomiast wykład inauguracyjny poprowadził Wiesław Rozłucki – Prezes Rady Giełdy. Oba wystąpienia otwierające konferencję poświęcone były głównie podstawowym celom i ideom funkcjonowania na rynku kapitałowym zasad Dobrych Praktyk.

Konferencję moderował i prowadził w całości Andrzej S. Nartowski, ekspert corporate governance, emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów.

W pierwszej części konferencji Andrzej S. Nartowski poprowadził Panel dyskusyjny: „Nowe elementy Dobrych praktyk 2016”. W panelu tym o nowych Dobrych Praktykach dyskutowali: Sebastian Buczek, prezes Zarządu Quercus TFI S.A., Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Monika Nachyła, niezależny członek rad nadzorczych, Paweł Wojciechowski, b. ambasador RP przy OECD, główny ekonomista ZUS.
Przedmiotem dyskusji w panelu były poszczególne zmiany Dobrych Praktyk. Paneliści związani ze środowiskiem inwestorów ocenili pozytywnie przyjęte kierunki zmian Dobrych Praktyk 2016, wskazując, że z dużą wiarą podchodzą do przyjętych zmian. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zwrócił uwagę na istotność nowych zasad dotyczących obowiązków i sprawozdawczości rad nadzorczych, wyrażając jednocześnie słowa uznania dotyczące samej procedury tworzenia Dobrych Praktyk 2016, które powstawały przy udziale wszystkich ważnych uczestników rynku i były szeroko konsultowane, co zapewniło kompromis pomiędzy różnymi interesami uczestników rynku. Monika Nachyła jako niezależny członek rad nadzorczych również pozytywnie oceniła kierunki zmian DPSN 2016, jako pomocne w zakresie pracy w radach nadzorczych i zwiększające jakość pracy tego organu spółki. Zdaniem Pawła Wojciechowskiego istotną kwestią jest zrozumienie przez spółki idei poszczególnych zapisów Dobrych Praktyk a wzorcem w tym zakresie mogą być zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez OECD.

Kolejny wykład konferencji poświęcony był omówieniu zasad zawartych w rozdziale I. Dobrych Praktyk 2016 „Polityka Informacyjna i komunikacja z inwestorami”. Prezentację tego rozdziału poprowadził Piotr Cieślak, Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zaangażowany w prace nad stworzeniem Dobrych Praktyk z ramienia SII. Piotr Cieślak omówił szczegółowo nowe elementy, jakie zgodnie z DPSN 2016 powinny znaleźć się na korporacyjnej stronie internetowej spółek giełdowych. Wiceprezes SII omawiając ideę rekomendacji I.R.4 wskazał, że ok. 65% spółek giełdowych dokonuje publikacji raportu kwartalnego w ciągu ostatnich 3 dni, w związku z czym za szczególnie ważną należy uznać rekomendację I.R.4 Dobrych Praktyk, postulująca przyspieszanie przez spółki terminów publikacji raportów okresowych.
Zaproszony do skomentowania prezentacji Przemysław Biedrzycki, aktywny inwestor giełdowy, założyciel i redaktor naczelny serwisu dla inwestorów indywidualnych StrefaInwestorow.pl wskazał na wartość informacji zamieszczanych przez spółki na stronach internetowych a także wskazał na wagę jakości prowadzonych przez spółki relacji inwestorskich.

Następna prezentacja poświęcona była drugiemu rozdziałowi Dobrych Praktyk 2016 „Zarząd i Rada Nadzorcza”. Prezentację prowadził Andrzej Nartowski, aktywnie uczestniczący w pracach nad przyjęciem DPSN 2016 jako członek Komitetu Doradczego GPW ds. Dobrych Praktyk, matomiast prezentację tą na bieżąco komentowała Agnieszka Modras, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Banku Pocztowego SA.
W części tej poruszone zostały kwestie dotyczące m. in. różnorodności w organach spółek, niezależności członków rady nadzorczej. Szczególną uwagę zwrócono na nowe uprawnienia rady nadzorczej w zakresie spełniania kryteriów rady nadzorczej (zasada II.Z.6). Prelegenci zgodzili się że zmiany w zakresie DPSN 2016 idą w dobrym kierunku, jednakże dla dalszych sukcesów wymagany jest odpowiedzialny odbiór zasad przez spółki giełdowe.

Kolejna prezentacja poświęcona była walnemu zgromadzeniu i relacjom z akcjonariuszami, które to zagadnienia obejmuje czwarty rozdział Dobrych Praktyk 2016. Idee, jakie powinny przyświecać spółkom publicznym w zakresie walnych zgromadzeń przedstawił Leszek Koziorowski, aktywny uczestnik prac nad zmianami Dobrych Praktyk, w ramach Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Dobrych Praktyk. Pan Mecenas omówił w swoim wystąpieniu relacje pomiędzy przepisami ksh a ideami jakie wynikają z Dobrych Praktyk. Szczególna uwaga została zwrócona na zasadę IV.Z.12, która postuluje by Zarząd prezentował na zwyczajnym walnym zgromadzeniu wyniki finansowe i sytuacje spółki, co sprzyja zwiększaniu rangi walnego zgromadzenia.
Komentatorem wystąpienia dotyczącego walnego zgromadzenia była Katarzyna Szwarc, dyrektor Działu Prawnego w Mennicy Polskiej SA, która zwróciła uwagę na konieczność motywowania spółek poprzez korzyści do stosowania Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie. Przykładowo najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z raportowaniem informacji poufnych które powstają w trakcie walnego zgromadzenia powinno być prowadzenie publicznie dostępnej transmisji z obrad walnego zgromadzenia, co potwierdzone zostało w odpowiednim stanowisku KNF.

Trzeci rozdział Dobrych Praktyk – Systemy i funkcje wewnętrzne – został zaprezentowany przez Krzysztofa Szułdrzyńskiego – partnera zarządzającego działem audytu w PwC, który również pełnił aktywną rolę w procesie zmian zasad ładu korporacyjnego w ramach Komitetu Doradczego GPW powołanego na potrzeby zmiany Dobrych Praktyk. W roli komentatora występował Przemysław Schmidt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PEKAES.
W tej części konferencji zostały omówione podstawowe założenia funkcjonowania w spółce systemów i funkcji wewnętrznych, na które składa się system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny.
W trakcie tego wystąpienia zaakcentowano, że zakres i sposób funkcjonowania systemów w spółce giełdowej powinien być elastycznie dostosowany do realiów spółki, aby z jednej strony stworzyć odpowiednie mechanizmy i procedury a z drugiej strony nie stwarzać rozwiązań ograniczających elastyczność funkcjonowania spółek.

W kolejnej części konferencji, Ilona Pieczyńska – Czerny, dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej UKNF, aktywnie zaangażowana w prace nad zmianami Dobrych Praktyk przedstawiła piąty rozdział Dobrych Praktyk: Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi. Komentarz do tego wykładu wygłosił Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu PTE PZU SA – również uczestnik Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. corporate governance. Prelegenci w swoich wystąpieniach zaakcentowali wymagany przez DPSN 2016 udział rady nadzorczej w procesie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz konieczność równego traktowania akcjonariuszy, gdyż tylko takie podejście gwarantuje równą partycypację we wzroście wartości firmy.
Prezentacja dotycząca szóstego rozdziału Dobrych Praktyk 2016 – Wynagrodzenia – została poprowadzona przez Pawła Gładysza, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w CDM Pekao SA, członka Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Dobrych Praktyk. Komentatorem wystąpienia była Beata Janicka, Dyrektor Operacyjny w Pionie Zasobów Ludzkich w Banku Pekao SA.
W trakcie prezentacji omówione zostały zasady dotyczące Polityki wynagrodzeń i postulowane przez DPSN 2016 obowiązki spółek giełdowych w tym zakresie. W trakcie wystąpienia zwrócono uwagę, że polityka taka powinna obejmować nie tylko zarząd i radę nadzorczą spółki, ale także jej kluczowych menadżerów. W komentarzu do omówionego rozdziału Beata Janicka, Dyrektor Operacyjny w Pionie Zasobów Ludzkich w Banku Pekao SA zwróciła uwagę, że Polityka wynagrodzeń to istotny element gwarantujący stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednakże należy unikać jej zbytniego przeregulowywania w spółkach giełdowych.

W ostatniej prezentacji Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW, omówiła teoretyczne i praktyczne aspekty wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z DPSN 2016. Komentującym wystąpienie dotyczące obowiązków informacyjnych był Robert Wąchała, dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Agnieszka Gontarek w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że począwszy od 1 stycznia 2016 roku spółki giełdowe zobowiązane są do publikacji raportów w przypadku niestosowania zasad Dobrych Praktyk 2016. W zakresie sprawozdawczości rocznej obowiązek odniesienie się do Dobrych Praktyk 2016 pojawi się dopiero w raportach publikowanych za rok 2016, a więc dotyczyć będzie raportów rocznych publikowanych dopiero w 2017 roku. Dyrektor Działu Emitentów Giełdy zwróciła także uwagę na Zalecenie komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości spółek w zakresie zasad ładu korporacyjnego, które akcentuje konieczność przedstawiania przez spółki wyjaśnień lepszej jakości oraz że w monitorowanie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego powinny włączać się także zarządy, audytorzy, a szczególnie akcjonariusze.
Agnieszka Gontarek zwróciła także uwagę na nowe regulacje dotyczące zaangażowania biegłych rewidentów, którzy zobowiązani są wskazać, czy w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego emitent zawarł wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych z zakresu oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
W komentarzu do tej prezentacji Robert Wąchała zwrócił uwagę na zmieniające się regulacje dotyczące sankcji za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych, co powinno skłonić spółki giełdowe do refleksji w zakresie bardziej odpowiedzialnego podejścia do sprawozdawczości dotyczącej Dobrych Praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

  1. Polityka informacyjna i komunikacja
  2. Zarząd i rada nadzorcza
  3. Systemy i funkcje wewnetrzne
  4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  5. Konflikt interesu
  6. Wynagrodzenia
  7. Obowiazki informacyjne
Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl